เราทำอะไรบ้าง

บริการของเรา

SERVICE

บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ

SERVICE

บริการทำบัญชีและสอบบัญชี

SERVICE

บริการจดทะเบียน

บริการทำบัญชีและสอบบัญชี 

 • บริการรับทำบัญชีรายเดือน
 • บริการยื่นภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการรายเดือน
 • บริการปิดงบการเงินประจำงวด
 • บริการยื่นภาษีรายปี และยื่นงบประจำปี
 • บริการวางระบบบัญชี วางผังบัญชีให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกิจการ
 • บริการตรวจสอบบัญชี

สามารถเลือกใช้บริการบางส่วนหรือเหมาทั้ง package

บริการจดทะเบียน

 • บริการจดทะเบียนพาณิชย์ อาทิ จดทะเบียนจัดตั้งร้านค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • บริการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด VAT)
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด
 • บริการแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
 • บริการเปลี่ยนชื่อ, ที่ตั้งกิจการ, วัตถุประสงค์, ข้อบังคับ, ตราบริษัท
 • บริการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท
 • บริการเพิ่มทุน หรือลดทุนกิจการ